P450 enzymes-based metabolic interactions between monarch drugs and the other constituent herbs: A strategy to explore compatibility mechanism of Sangju-Yin.

Ji, Shuai; He, Dan-Dan; Su, Zhen-Yu; Du, Yan; Wang, Yu-Jie; Gao, Shi-Kai; Guo, Meng-Zhe; Tang, Dao-Quan.
Phytomedicine; 58: 152866, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30831464