Angiogenic Gene Profiles in Laser-Microdissected Microvessels and Neurons from Ischemic Penumbra of Rat Brain.

Tian, Yingfang; Di, Yuanyuan; Zhang, Jianshui; Chen, Xinlin; Feng, Ting; Adu-Nti, Frank; Shi, Meimei; Fan, Juan; Zhang, Junfeng; Zhang, Pengbo; Liu, Yong.
J Mol Neurosci; 67(4): 643-653, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30840225