Modified Xiaoyao San ameliorates depressive-like behaviors by triggering autophagosome formation to alleviate neuronal apoptosis.

Wang, Mengmeng; Bi, Yanmeng; Zeng, Shanmei; Liu, Yuan; Shao, Meng; Liu, Kai; Deng, Yanjia; Wen, Ge; Sun, Xuegang; Zeng, Ping; Jing, Linlin; Lv, Zhiping.
Biomed Pharmacother; 111: 1057-1065, 2019 Mar.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30841419

Não foram localizados documentos relacionados