Long non-coding RNAs in biology and female reproductive disorders.

Wang, Xiao-Yan; Qin, Ying-Ying.
Front Biosci (Landmark Ed); 24: 750-764, 2019 03 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30844710