Chinese Trauma Surgeon Association for management guidelines of vacuum sealing drainage application in abdominal surgeries-Update and systematic review.

Li, Yang; Li, Pei-Yuan; Sun, Shi-Jing; Yao, Yuan-Zhang; Li, Zhan-Fei; Liu, Tao; Yang, Fan; Zhang, Lian-Yang; Bai, Xiang-Jun; Huo, Jing-Shan; He, Wu-Bing; Ouyang, Jun; Peng, Lei; Hu, Ping; Zhu, Yan-An; Jin, Ping; Shao, Qi-Feng; Wang, Yan-Feng; Dai, Rui-Wu; Hu, Pei-Yang; Chen, Hai-Ming; Wang, Ge-Fei; Wang, Yong-Gao; Jin, Hong-Xu; Zhu, Chang-Ju; Zhang, Qi-Yong; Shao, Biao; Sang, Xi-Guang; Yin, Chang-Lin.
Chin J Traumatol; 22(1): 1-11, 2019 Feb.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30850324

Não foram localizados documentos relacionados