Patterns and sociodemographic determinants of water intake by children in China: results from the first national population-based survey.

Guo, Qian; Wang, Beibei; Cao, Suzhen; Jia, Chunrong; Zhao, Liyun; Zhang, Qian; Yu, Dongmei; Zhao, Xiuge; El-Maleh, Citrine A; Ma, Guansheng; Duan, Xiaoli.
Eur J Nutr; 2019 Mar 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30854593