Ferromagnetic van der Waals Crystal VI .

Tian, Shangjie; Zhang, Jian-Feng; Li, Chenghe; Ying, Tianping; Li, Shiyan; Zhang, Xiao; Liu, Kai; Lei, Hechang.
J Am Chem Soc; 141(13): 5326-5333, 2019 Apr 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30856325