Characterization and differentiation of key odor-active compounds of 'Beibinghong' icewine and dry wine by gas chromatography-olfactometry and aroma reconstitution.

Lan, Yi-Bin; Xiang, Xiao-Feng; Qian, Xu; Wang, Jia-Ming; Ling, Meng-Qi; Zhu, Bao-Qing; Liu, Tao; Sun, Lian-Bo; Shi, Ying; Reynolds, Andrew G; Duan, Chang-Qing.
Food Chem; 287: 186-196, 2019 Jul 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30857688