Direct fabrication of bi-metallic PdRu nanorod assemblies for electrochemical ammonia synthesis.

Wang, Hongjing; Li, Yinghao; Yang, Dandan; Qian, Xiaoqian; Wang, Ziqiang; Xu, You; Li, Xiaonian; Xue, Hairong; Wang, Liang.
Nanoscale; 11(12): 5499-5505, 2019 Mar 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30860219