A tetrameric protein scaffold as a nano-carrier of antitumor peptides for cancer therapy.

Ma, Bohan; Niu, Fan; Qu, Xiaoyan; He, Wangxiao; Feng, Chao; Wang, Simeng; Ouyang, Zhenlin; Yan, Jin; Wen, Yurong; Xu, Dan; Shao, Yongping; Ma, Peter X; Lu, Wuyuan.
Biomaterials; 204: 1-12, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30861422

Não foram localizados documentos relacionados