Co-Occurrence of Colistin and Meropenem Resistance Determinants in a Stenotrophomonas Strain Isolated from Sewage Water.

Li, Jun; Liu, Shuyan; Fu, Jiafang; Yin, Jianhua; Zhao, Jia; Zhong, Chuanqing; Cao, Guangxiang.
Microb Drug Resist; 25(3): 317-325, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30864883