Manglietia pubipedunculata (Magnoliaceae), a new species from Yunnan, China.

Hu, Xiao-Min; Zeng, Qing-Wen; Liu, Ya-Si; Fu, Lin; Xi, Ru-Chun; Chen, Hong-Feng; Deng, Xiao-Mei.
PLoS One; 14(3): e0210254, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30865636

Não foram localizados documentos relacionados