Genome-wide profiling of Epstein-Barr virus integration by targeted sequencing in Epstein-Barr virus associated malignancies.

Xu, Miao; Zhang, Wei-Long; Zhu, Qing; Zhang, Shanshan; Yao, You-Yuan; Xiang, Tong; Feng, Qi-Sheng; Zhang, Zhe; Peng, Rou-Jun; Jia, Wei-Hua; He, Gui-Ping; Feng, Lin; Zeng, Zhao-Lei; Luo, Bing; Xu, Rui-Hua; Zeng, Mu-Sheng; Zhao, Wei-Li; Chen, Sai-Juan; Zeng, Yi-Xin; Jiao, Yuchen.
Theranostics; 9(4): 1115-1124, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30867819