Circulating Heme Oxygenase-1 and Complement Activation in Transplant-Associated Thrombotic Microangiopathy.

Pan, Tingting; Qi, Jiaqian; You, Tao; Han, Shiyu; Yang, Liping; Miao, Wenjing; Wu, Depei; Ruan, Changgeng; Zhu, Li; Han, Yue.
Biol Blood Marrow Transplant; 2019 Mar 12.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30871975