Syntheses and magnetic properties of a bis-tridentate nitronyl nitroxide radical and its metal complexes.

Miao, Hao; Li, Miao; Li, Hong-Qing; Shen, Fu-Xing; Zhang, Yi-Quan; Wang, Xin-Yi.
Dalton Trans; 48(15): 4774-4778, 2019 Apr 09.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30874271