A label-free fluorescent aptasensor for the detection of Aflatoxin B1 in food samples using AIEgens and graphene oxide.

Jia, Yongmei; Wu, Feng; Liu, Peilian; Zhou, Guohua; Yu, Biao; Lou, Xiaoding; Xia, Fan.
Talanta; 198: 71-77, 2019 Jun 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30876604