Cryopreservation disrupts lipid rafts and heat shock proteins in yellow catfish sperm.

Bai, Chenglian; Kang, Ning; Zhao, Junping; Dai, Jun; Gao, Hui; Chen, Yuanhong; Dong, Haojia; Huang, Changjiang; Dong, Qiaoxiang.
Cryobiology; 87: 32-39, 2019 Apr.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30876909