WDR34 Activates Wnt/Beta-Catenin Signaling in Hepatocellular Carcinoma.

Luo, Xiaoling; Liu, Yuting; Ma, Shijie; Liu, Lei; Xie, Rui; Wang, Shaochuang.
Dig Dis Sci; 2019 Mar 15.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30877610