Expansion of circulating extrafollicular helper T-like cells in patients with chronic graft-versus-host disease.

Jin, Hua; Yang, Kaibo; Zhang, Haiyan; Chen, Yanqiu; Qi, Hanzhou; Fan, Zhiping; Huang, Fen; Xuan, Li; Lin, Ren; Zhao, Ke; Liu, Qifa.
J Autoimmun; 100: 95-104, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30878167