HLA-C*01:02 and HLA-A*02:07 Confer Risk Specific for Psoriatic Patients in Southern China.

Cai, Minglong; Huang, He; Ran, Delin; Zheng, Xiaodong; Wen, Leilei; Zhu, Zhengwei; Liu, Lu; Zhang, Chuanliang; Hong, Xiaojie; Hong, Jiaqi; Wu, Wenjuan; Ma, Jie; Wu, Mingshun; Qian, Danfeng; Sheng, Yujun; Zhang, Xuejun.
J Invest Dermatol; 2019 Mar 13.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30878674