Thallium pollution in China and removal technologies for waters: A review.

Liu, Juan; Luo, Xuwen; Sun, Yuqing; Tsang, Daniel C W; Qi, Jianying; Zhang, Weilong; Li, Nuo; Yin, Meiling; Wang, Jin; Lippold, Holger; Chen, Yongheng; Sheng, Guodong.
Environ Int; 126: 771-790, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30884277