A novel chalcone derivative, L2H17, ameliorates lipopolysaccharide-induced acute lung injury via upregulating HO-1 activity.

Lin, Yuting; Qiu, Danping; Huang, Lili; Zhang, Sangsang; Song, Chenjian; Wang, Beibei; Wu, Jianzhang; Chen, Chengshui.
Int Immunopharmacol; 71: 100-108, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30884345