Early myeloid-derived suppressor cells (HLA-DR<sup>-</sup>/<sup>low</sup>CD33<sup>+</sup>CD16<sup>-</sup>) expanded by granulocyte colony-stimulating factor prevent acute graft-versus-host disease (GVHD) in humanized mouse and might contribute to lower GVHD in patients post allo-HSCT.

Wang, Ke; Lv, Meng; Chang, Ying-Jun; Zhao, Xiang-Yu; Zhao, Xiao-Su; Zhang, Yuan-Yuan; Sun, Yu-Qian; Wang, Zhi-Dong; Suo, Pan; Zhou, Yang; Liu, Dan; Zhai, Shu-Zhen; Hong, Yan; Wang, Yu; Zhang, Xiao-Hui; Xu, Lan-Ping; Liu, Kai-Yan; Huang, Xiao-Jun.
J Hematol Oncol; 12(1): 31, 2019 Mar 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30885244