Rift Valley Fever Virus and Yellow Fever Virus in Urine: A Potential Source of Infection.

Li, Meng; Wang, Beibei; Li, Liqiang; Wong, Gary; Liu, Yingxia; Ma, Jinmin; Li, Jiandong; Lu, Hongzhou; Liang, Mifang; Li, Ang; Zhang, Xiuqing; Bi, Yuhai; Zeng, Hui.
Virol Sin; 2019 Mar 19.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30888606