Validation of Phosphodiesterase-10 as a Novel Target for Pulmonary Arterial Hypertension via Highly Selective and Subnanomolar Inhibitors.

Huang, Yi-You; Yu, Yan-Fa; Zhang, Chen; Chen, Yiping; Zhou, Qian; Li, Zhuoming; Zhou, Sihang; Li, Zhe; Guo, Lei; Wu, Deyan; Wu, Yinuo; Luo, Hai-Bin.
J Med Chem; 62(7): 3707-3721, 2019 Apr 11.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30888810

Não foram localizados documentos relacionados