Key role of soluble epoxide hydrolase in the neurodevelopmental disorders of offspring after maternal immune activation.

Ma, Min; Ren, Qian; Yang, Jun; Zhang, Kai; Xiong, Zhongwei; Ishima, Tamaki; Pu, Yaoyu; Hwang, Sung Hee; Toyoshima, Manabu; Iwayama, Yoshimi; Hisano, Yasuko; Yoshikawa, Takeo; Hammock, Bruce D; Hashimoto, Kenji.
Proc Natl Acad Sci U S A; 116(14): 7083-7088, 2019 04 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30890645