White matter microstructural abnormalities and default network degeneration are associated with early memory deficit in Alzheimer's disease continuum.

Ji, Fang; Pasternak, Ofer; Ng, Kwun Kei; Chong, Joanna Su Xian; Liu, Siwei; Zhang, Liwen; Shim, Hee Youn; Loke, Yng Miin; Tan, Boon Yeow; Venketasubramanian, Narayanaswamy; Chen, Christopher Li-Hsian; Zhou, Juan Helen.
Sci Rep; 9(1): 4749, 2019 Mar 18.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30894627

Não foram localizados documentos relacionados