Allopolyploidization facilitates gene flow and speciation among corn, Zea perennis and Tripsacum dactyloides.

Iqbal, Muhammad Zafar; Cheng, Mingjun; Su, Yuegui; Li, Yang; Jiang, Weiming; Li, Huaxiong; Zhao, Yanli; Wen, Xiaodong; Zhang, Lei; Ali, Asif; Rong, Tingzhao; Tang, Qilin.
Planta; 249(6): 1949-1962, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30895446