Silencing the lncRNA Maclpil in pro-inflammatory macrophages attenuates acute experimental ischemic stroke via LCP1 in mice.

Wang, Yan; Luo, Ying; Yao, Yang; Ji, Yuhua; Feng, Liangshu; Du, Fang; Zheng, Xiaoya; Tao, Tao; Zhai, Xuan; Li, Yaning; Han, Pei; Xu, Baohui; Zhao, Heng.
J Cereb Blood Flow Metab; : 271678X19836118, 2019 Mar 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30895879