Electrochemically Exfoliated Functionalized Black Phosphorene and Its Polyurethane Acrylate Nanocomposites: Synthesis and Applications.

Qiu, Shuilai; Zou, Bin; Sheng, Haibo; Guo, Wenwen; Wang, Junling; Zhao, Yuyu; Wang, Wei; Yuen, Richard K K; Kan, Yongchun; Hu, Yuan.
ACS Appl Mater Interfaces; 11(14): 13652-13664, 2019 Apr 10.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30900457

Não foram localizados documentos relacionados