Therapeutic effect of Brucea javanica oil emulsion on experimental Crohn's disease in rats: Involvement of TLR4/ NF-κB signaling pathway.

Huang, Yan-Feng; Li, Qiao-Ping; Dou, Yao-Xing; Wang, Tong-Tong; Qu, Chang; Liang, Jia-Li; Lin, Zhi-Xiu; Huang, Xiao-Qi; Su, Zi-Ren; Chen, Jian-Nan; Xie, You-Liang.
Biomed Pharmacother; 114: 108766, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30901719

Não foram localizados documentos relacionados