A Structural Change in Butyrophilin upon Phosphoantigen Binding Underlies Phosphoantigen-Mediated Vγ9Vδ2 T Cell Activation.

Yang, Yunyun; Li, Liping; Yuan, Linjie; Zhou, Xiaoying; Duan, Jianxin; Xiao, Hongying; Cai, Ningning; Han, Shuai; Ma, Xianqiang; Liu, Weidong; Chen, Chun-Chi; Wang, Lingle; Li, Xin; Chen, Jiahuan; Kang, Ning; Chen, Jing; Shen, Zhixun; Malwal, Satish R; Liu, Wanli; Shi, Yan; Oldfield, Eric; Guo, Rey-Ting; Zhang, Yonghui.
Immunity; 50(4): 1043-1053.e5, 2019 Apr 16.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30902636