Anlotinib Versus Sunitinib as First-Line Treatment for Metastatic Renal Cell Carcinoma: A Randomized Phase II Clinical Trial.

Zhou, Ai-Ping; Bai, Yuxian; Song, Yan; Luo, Hong; Ren, Xiu-Bao; Wang, Xiuwen; Shi, Benkang; Fu, Cheng; Cheng, Ying; Liu, Jiyan; Qin, Shukui; Li, Jun; Li, Hanzhong; Bai, Xianzhong; Ye, Dingwei; Wang, Jinwan; Ma, Jianhui.
Oncologist; 2019 Mar 22.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30902918

Não foram localizados documentos relacionados