Incidence and predictors of severe cardiotoxicity in patients with severe aplastic anaemia after haploidentical haematopoietic stem cell transplantation.

Xu, Zheng-Li; Xu, Lan-Ping; Zhang, Yuan-Yuan; Cheng, Yi-Fei; Mo, Xiao-Dong; Wang, Feng-Rong; Chen, Yu-Hong; Han, Wei; Yan, Chen-Hua; Sun, Yu-Qian; Han, Ting-Ting; Wang, Yu; Zhang, Xiao-Hui; Huang, Xiao-Jun.
Bone Marrow Transplant; 2019 Mar 21.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30903023