Long residence time adenosine A receptor agonists produce sustained wash-resistant antilipolytic effect in rat adipocytes.

Yun, Yi; Chen, Jianmin; Liu, Rongfang; Chen, Wenbing; Liu, Chunji; Wang, Ruoqi; Hou, Zhongzhi; Yu, Zhiyi; Sun, Ying; IJzerman, Adriaan P; Heitman, Laura H; Yin, Xiaoxing; Guo, Dong.
Biochem Pharmacol; 164: 45-52, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30905656

Não foram localizados documentos relacionados