Early prenatal detection of hypertrophic cardiomyopathy in Noonan syndrome: A case to remember.

Han, Jin; Zhen, Li; Tang, Xue-Wei; Xu, Li-Li; Li, Dong-Zhi.
Congenit Anom (Kyoto); 2019 Mar 24.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30907043