SIRT5 downregulation is associated with poor prognosis in glioblastoma.

Chen, Xi; Xu, Zhijie; Zeng, Shuangshuang; Wang, Xiang; Liu, Wanli; Qian, Long; Wei, Jie; Yang, Xue; Shen, Qiuying; Gong, Zhicheng; Yan, Yuanliang.
Cancer Biomark; 24(4): 449-459, 2019.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30909186