FOXS1 is regulated by GLI1 and miR-125a-5p and promotes cell proliferation and EMT in gastric cancer.

Wang, Sen; Ran, Longke; Zhang, Wanfeng; Leng, Xue; Wang, Kexin; Liu, Geli; Song, Jing; Wang, Yujing; Zhang, Xianqin; Wang, Yitao; Zhang, Lian; Ma, Yan; Liu, Kun; Li, Haiyu; Zhang, Wei; Qin, Guijun; Song, Fangzhou.
Sci Rep; 9(1): 5281, 2019 Mar 27.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30918291

Não foram localizados documentos relacionados