Structural Transformation Pathways of Alkaline Earth Family Coordination Polymers Containing 3,3',5,5'-Biphenyl Tetracarboxylic Acid.

Lu, Guo-Dong; Zhang, Zhi-Hui; Tong, Ya-Yan; Liu, Xiao-Meng; Ma, Xiao-Fan; Xuan, Xiao-Peng.
Chem Asian J; 14(11): 1970-1976, 2019 Jun 03.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30920761

Não foram localizados documentos relacionados