Reduced protocadherin17 expression in leukemia stem cells: the clinical and biological effect in acute myeloid leukemia.

Xu, Zi-Jun; Ma, Ji-Chun; Zhou, Jing-Dong; Wen, Xiang-Mei; Yao, Dong-Ming; Zhang, Wei; Ji, Run-Bi; Wu, De-Hong; Tang, Li-Juan; Deng, Zhao-Qun; Qian, Jun; Lin, Jiang.
J Transl Med; 17(1): 102, 2019 Mar 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30922328

Não foram localizados documentos relacionados