MTHFR C677T polymorphism is associated with follicle-stimulating hormone levels and controlled ovarian hyperstimulation response: a retrospective study from the clinical database.

Zeng, Shuangshuang; Wang, Xiang; Wang, Yonggang; Xu, Zhijie; Zhang, Jingping; Liu, Wanli; Qian, Long; Chen, Xi; Wei, Jie; Yang, Xue; Gong, Zhicheng; Yan, Yuanliang.
Fertil Steril; 111(5): 982-990.e2, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30922641