Autophagy inhibition enhances PD-L1 expression in gastric cancer.

Wang, Xiaojuan; Wu, William K K; Gao, Jing; Li, Zhongwu; Dong, Bin; Lin, Xiaoting; Li, Yilin; Li, Yanyan; Gong, Jifang; Qi, Changsong; Peng, Zhi; Yu, Jun; Shen, Lin.
J Exp Clin Cancer Res; 38(1): 140, 2019 Mar 29.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30925913