Structure of water confined between two parallel graphene plates.

Cai, Xiaoxia; Xie, Wen Jun; Yang, Ying; Long, Zhuoran; Zhang, Jun; Qiao, Zhuoran; Yang, Lijiang; Gao, Yi Qin.
J Chem Phys; 150(12): 124703, 2019 Mar 28.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30927866

Não foram localizados documentos relacionados