Discovery and anticancer evaluation of a formononetin derivative against gastric cancer SGC7901 cells.

Yao, Jian-Ning; Zhang, Xue-Xiu; Zhang, Yan-Zhen; Li, Jia-Heng; Zhao, Dong-Yao; Gao, Bing; Zhou, Hai-Ning; Gao, Shi-Lin; Zhang, Lian-Feng.
Invest New Drugs; 2019 Mar 30.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30929157