Experimental Realization of Nonadiabatic Shortcut to Non-Abelian Geometric Gates.

Yan, Tongxing; Liu, Bao-Jie; Xu, Kai; Song, Chao; Liu, Song; Zhang, Zhensheng; Deng, Hui; Yan, Zhiguang; Rong, Hao; Huang, Keqiang; Yung, Man-Hong; Chen, Yuanzhen; Yu, Dapeng.
Phys Rev Lett; 122(8): 080501, 2019 Mar 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30932607

Não foram localizados documentos relacionados