Hierarchically structuring and synchronous photoreduction of graphene oxide films by laser holography for supercapacitors.

Fu, Xiu-Yan; Zhang, Yong-Lai; Jiang, Hao-Bo; Han, Dong-Dong; Liu, Yu-Qing; Xia, Hong; Sun, Hong-Bo.
Opt Lett; 44(7): 1714-1717, 2019 Apr 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30933129