Improvement of quality of life and mental health in patients with spasmodic torticollis after microvascular decompression.

Pu, Benfang; Li, Changhua; Li, Jie; Ying, Tingting; Hua, Chunhui; Liu, KaiZhang; Li, Fusheng; Huang, Zhenyu; Zhao, Changyi; Li, Xinyuan.
Clin Neurol Neurosurg; 180: 57-60, 2019 May.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30933844