The sodium-glucose co-transporter 2 inhibitor empagliflozin attenuates cardiac fibrosis and improves ventricular hemodynamics in hypertensive heart failure rats.

Lee, Hsiang-Chun; Shiou, Yi-Lin; Jhuo, Shih-Jie; Chang, Chia-Yuan; Liu, Po-Len; Jhuang, Wun-Jyun; Dai, Zen-Kong; Chen, Wei-Yu; Chen, Yun-Fang; Lee, An-Sheng.
Cardiovasc Diabetol; 18(1): 45, 2019 04 01.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30935417