Sequencing of the MHC region defines <i>HLA-DQA1</i> as the major genetic risk for seropositive rheumatoid arthritis in Han Chinese population.

Guo, Jianping; Zhang, Tao; Cao, Hongzhi; Li, Xiaowei; Liang, Hao; Liu, Mengru; Zou, Yundong; Zhang, Yuanwei; Wang, Yuxuan; Sun, Xiaolin; Hu, Fanlei; Du, Yan; Mo, Xiaodong; Liu, Xu; Yang, Yue; Yang, Huanjie; Wu, Xinyu; Zhang, Xuewu; Jia, Huijue; Jiang, Hui; Hou, Yong; Liu, Xin; Su, Yin; Zhang, Mingrong; Yang, Huanming; Wang, Jian; Sun, Liangdan; Liu, Liang; Padyukov, Leonid; Lai, Luhua; Yamamoto, Kazuhiko; Zhang, Xuejun; Klareskog, Lars; Xu, Xun; Li, Zhanguo.
Ann Rheum Dis; 78(6): 773-780, 2019 Jun.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30936065