Mild cognitive impairment in de novo Parkinson's disease: A neuromelanin MRI study in locus coeruleus.

Li, Yuanfang; Wang, Changpeng; Wang, Jian; Zhou, Ying; Ye, Fang; Zhang, Yong; Cheng, Xiaoqin; Huang, Zhen; Liu, Kai; Fei, Guoqiang; Zhong, Chunjiu; Zeng, Mengsu; Jin, Lirong.
Mov Disord; 2019 Apr 02.
Artigo em Inglês | MEDLINE | ID: mdl-30938892

Não foram localizados documentos relacionados